Asfalt på Veierland

Asfalt på Øyas veier

red 2 for Veierlendingen

TangenAsfalt

Det er for tiden en heftig diskusjon vedrørende vedlikehold av Veierlands veier. Diskusjonen kom i forbindelse med at Lise Sandereid (formann i Veierland vel) hadde en samtale med Torgeir Bettum (drifts- og anleggssjef i Nøtterøy kommune). I første omgang tenkte hun at dette ville være upopulært på Veierland, men siden det ikke hadde vært tema på velmøter eller i andre fora ble hun usikker på hva Vellets medlemmer mente om dette.

Hun sendte ut melding til en del av medlemmene og diskusjonen har gått frem og tilbake blant tilhengere og motstandere. Dette vil helt sikkert bli tema på medlemsmøte 24-11-2016. Her er kommunen invitert med en politiker og en fra administrasjonen. Temaet for møte med kommunen er: «Planlegging og utvikling på Veierland».

Det viser seg også at kommunen har fått et konsulentselskap (SWECO) til å se på Veiene her ute. Konklusjonen deres er ikke kjent. Denne rapporten er interessant da kommunen tidligere har uttalt at vei-vedlikehold på Veierland koster mer pr innbygger enn andre steder i kommunen. Dette kan i sin tur være bakgrunnen for det dårlige vedlikeholdet de siste årene.

Når det gjelder asfalt så er noen for og noen mot. Her er et lite sammendrag:

Tvetydige meninger
En synes asfalt er greit, men mener det er viktigere å grøfte.

Det uttrykkes også bekymring vedrørende veibredden. Bredere veier ønskes ikke.

Asfalt? Det pekes på at fleste veistrekninger på øya ikke holder god nok teknisk standard. Veilegemet tåler derfor ikke tyngre kjøretøyer eller tele. Asfaltering vil kreve utskifting av masser og etablering av nytt bærelag, med en skikkelig veiskulder, før asfaltering. Innlegget uttrykker liten tro på at kommunen vil bevilge det en oppgradering vil koste. Da ønskes heller en oppsynsmann som et første tiltak. En oppsynsmann som har jevnlig tilsyn og vedlikehold av veiene, og som i tillegg kan rykke ut i akuttsituasjoner. Så kan veiene eventuelt oppgraderes bitvis med skikkelig drenering, mer telebestandig bærelag, topplag som setter seg skikkelig osv.

Noen mener rapporten fra SWECO er viktig. Andre at den er uvesentlig.

For asfalt
Det ser ut til at det er et skille mellom næringsdrivende og andre brukere av veiene våre.

De næringsdrivende mener de får ristet i stykker kostbar redskap, selv om de kjører i krabbefart. De er selvfølgelig enige i at våre grusveier er idylliske, men… Det hevdes også at asfalt vil få en raskere overgang til el-sykkel og at denne vil erstatte en del av den motoriserte trafikken vi nå har.

Fordelene overskygger ulempene da det går kort tid fra reparasjon til nye hull er etablert. Det pekes på at det er fjærende akslinger som forårsaker dette.

Bak et innlegg står en som er for asfalt, men mangler troen på kommunal innsatsvilje. Vedkommende peker på at det knapt finnes dårligere kommunale veier i hele kongeriket og mener «noe må gjøres». Vedkommende har sett mange fine mindre asfaltveier og er derfor ikke skeptisk til det. Men skribenten er sikker på at vi ikke kommer til å få det uten en kraftig oppgradering av dagens veier først, kombinert med tilsvarende kraftige begrensninger i størrelse på kjøretøy, tyngde og bredde. Asfalt på dagens veier vil brekke i stykker på sidene. Vedkommende slår fast at det som må til for at asfalt skal kunne fungere blir så dyrt at det får vi sannsynligvis aldri.

Noen gjør det veldig enkelt og sier «Ja til asfalt.»

For grus
De som er for grus ser ut til å mene at man vil kjøre fortere med asfalt, noe som kan føre til ulykker.

Det uttrykkes liten tro på en full oppgradering med alle nødvendige grunnarbeider. Det er et faktum at det kjøres med overvekt på veiene her ute. Dermed hevdes det at asfalten blir ødelagt. Vi får asfalt med hull..

Det hyppigste argumentet er det estetiske. Det blir litt tristere her ute med asfalterte veier, selv om det kanskje er praktisk. Det argumenteres for å beholde «Veierlandsprofilen».

En skriver at vedkommende tross søla, liker grusveiene best og tror at det kommer til å gå veldig lang tid før man får reparert hull, sprekker og svake kanter på asfaltveien. Å asfaltere er jo en langt mer krevende og dyrere arbeidsprosess.

En har betenkeligheter vedrørende asfalt. Vedkommende mener telehiv og andre typer skader vil helt sikkert forekomme og vil kunne ta lenger tid å reparere. Grusveien kan midlertidig eller permanent repareres med å skrape og/eller hive på noe masse mener skribenten. Denne skribenten har liten tro på at kommunen kommer umiddelbart for å reparere et hull, sprekker eller annet?

Man mener også at litt humpete grusveier har en begrensende virkning på farta til motorkjøretøy. Litt lettere å trykke på gassen på en jevn og fin asfaltvei.

Noen gjør det enkelt og sier: «Jeg er for grus».

Alternativ løsning
Det finnes en mellomting mellom grus og asfalt. Man legger på et lag med kvernet returasfalt og salter veiene samtidig. Det gir et kompakt og sterkt underlag som trenger lite vedlikehold, kun salting.


En (syklist) mener at det viktigste er jevn standard på alle veier.

Annet
Noen synes det er merkelig at kommunen trenger å gå til et konsulentselskap for å få informasjon om veiene her ute.

Det pekes, naturlig nok, på at søppel hentes med for tung redskap. Veiene ødelegges.


Lay_by_along_Loch_Ard_-_geograph.org.uk_-_1424186