Carl Stausland — Veierland hvalfanger- og seilskuteforening

Veierland hvalfanger- og seilskuteforening

— et Idémakeri for liv og trivsel på Veierland —


Carl Stousland

Vi starter opp et ”idémakeri”
Foreningen registreres i Brønnøysund i løpet av Januar 2015. Dette er en forutsetning for å kunne søke offentlige midler og fordi vi ønsker å stadfeste at vi er en seriøs forening.

Foreningens stiftere er Atle Torbjørnsen, Tore Iversen og Carl Stousland.

Foreningens formål:
Foreningen skal være en initiativtager for ideer og tiltak som beriker og bidrar til praktiske og andre forbedringer på øya. Hensikten er samtidig å styrke Veierland som et flott sted å bo og feriere på, og et sted hvor man med stolthet har tilhørighet til.

De historiske røtter skal synliggjøres og bygges videre på i denne sammenheng.

Foreningen skal fungere på et fritt og selvstendig grunnlag. Den skal ikke være noen konkurrent eller motstykke til andre foreninger og interesse organisasjoner på Veierland, men være en mulig samarbeidspartner og bidragsyter.

Foreningens arbeid skal være konkrete tiltak som skal gjennomføres når prosjektert og vedtatt.

Foreningens virksomhet:
Foreningen vil utvikle egne og bearbeide innkomne forslag.

Tiltak som krever kompetanse og bemanning utover kapasitet i styret, vil søke interesserte med kapasitet og kompetanse blant øyas ”befolkning”. Det dannes utvalg/arbeidsgrupper med ansvar for gjennomføring.

Deltagere:
Utover foreningens faste ledelse, skal foreningen kunne utvide antall deltagere. Premisser for deltagelse er man aktivt bidrar og påtar seg til gjennomføringsansvar for foreningens prosjekter. Aktuelle kandidater inviteres eller oppfordres til selv å ta kontakt eller bidra med egne innspill og ideer for realitetsvurdering i foreningen. Deltagelse knyttes til gjennomføringsevne og engasjement.

Manglende evne til å gjennomføre tiltak eller at vedkommende ikke opprettholder et forventet og avtalt aktivitetsnivå, vil medføre at deltager vil miste sin plass i foreningen. Gjeninntagelse er mulig om man på ny kvalifiserer.

Kompensasjon:
Foreningens arbeide baseres på frivillighet og ulønnet innsats.

Utlegg direkte knyttet til prosjektutvikling og gjennomføring dekkes fortrinnsvis av foreningen.

Finansiering av prosjekter
Støtte eller gaver vil i sin helhet tilkomme prosjektene/tiltakene.

Foreningen vil søke støtte for hvert prosjekt etter behov. Både private og kommersielle fond vil være kilder for å søke finansiell bistand.

Det vil kunne søkes ”sponsor midler” til konkrete prosjekt eller innkjøp hvor giver kan synliggjøres.

Foreningens prosjekter/innspill:
Gjennomføring av prosjekter vil forestås av enkeltpersoner eller grupper, alt avhengig av tiltakets omfang og behov for kompetanse.

Foreningen vil publisere og gjøre kjent sine tiltak og ideer. Hovedprinsippet vil være å utvikle, prise og foreslå/utarbeide finansiering samt bidra til gjennomføring.

Der ideer/innspill berører grunneiere, foreninger, interesseorganisasjoner, vil disse kontaktes før initiering og videreutvikling av evt. tiltak, slik at resultat blir et resultat av en positiv dialog.

Eierskap og ansvar for tiltak som er gjennomført eller etablert kan/vil tilflyte foreninger eller personer som vil/kan videreføre disse.

Foreløpige prosjektideer


Sjøvett/opplæring:
I lys av blant annet en 100-årig regattatradisjon på Veierland ønsker vi å bidra til en fokusere og synliggjøre de maritime tradisjoner på øya.

Bidra til at det gjeninnføres kunnskapsformidling av sjøvett for barn som bor og ferierer på Veierland.

Ta initiativ for innkjøp av joller, og starte opp med praktisk opplæring for barn og ungdom. (Uten båt(er) vil slik opplæring likevel bli avholdt).

Finansiering: Vi vil annonsere i lokale medier, søkes Sparebanken 1 og andre kilder for bidrag.

Sykkelturister:
Veierland er en del av nasjonal sykkelsti, og er fortsatt et bilfritt miljø. Vi ønsker å fokusere på praktiske tiltak tilknyttet sykkelbruk for alle på Veierland og også tilrettelegge for gjester.

Etablere permanente manuelle luftpumpestasjoner for plassering på Tangen, Vestgården og på Vellet. Disse er allerede prosjektert og tilbud er innhentet for 3 pumper i rustfritt stål . Disse vil støpes fast etter nærmere avtale med grunneiere. Bruk er tilpasset sykler, trillebårer, ATV og evt. traktor.

Vurdere verktøyskap med praktiske verktøy for små reparasjoner av sykler/trillebårer.

Finansiering: Søknad til sparebanken 1, søke støtte fra Vellet, Hytteeierforeningen og andre.

Velhuset:
Veierlands mest sentrale bygg bør signalisere dette faktum. I dag oppleves bygget som ganske avvisende slik fasade og utomhus-utforming oppfattes mot Krikaveien. Dette mener vi kan og bør endres.

Vellet har sikkert egne planer, men vi ønsker etter hvert å bidra med mer konkrete innspill som vi vil fremlegge for styret. Foreløpige tanker knyttes til følgende:

Skissere en oppgradere området rundt Velhuset, spesielt området mellom huset og Krikaveien.

Foreslå enkle tiltak som kan bidra til at Vellet blir mer ”synlig” for besøkende og samtidig fremstår som Øyas ”hovedattraksjon”

Finne en plass for tilbudt ny sykkelpumpe på Vellets område slik at denne blir lett tilgjengelig for potensielle brukere.

Finansiering: Donasjon, egeninnsats, egenfinansiering.

”Veierlandkassen”
For en generell visuell oppgradering av sentrale plasser på øya, har vi tanker som innebærer at vi viderefører plante-kasse konseptet på Tenvik ved at vi utvikler en egen plante-kasse for Veierland.
Vi foreslår følgende:

En utvikling av en støpeform for en egen plante-kasse spesielt for Veierland. Støpeformen muliggjør at kassen kan produseres i et større antall for utplassering etter ”behov” og ønsker.

Foreløpige utplasseringsforslag er plassen mellom Vel huset og Krikaveien, fergeanløpene på Tangen og Vestgården, evt. veikryss, eksisterende søppelkasse plasser og lignende.

For best mulig og kontinuerlig stell forslås kassene beplantet av personer i ”nabolaget”.

Støpeformen, som kan gjenbrukes, kan lånes/leies sammen med instruksjon og utstyr, der men evt. ønsker en ”Veierland kasse” i sitt nær område.

Finansiering: Foreningen utvikler og forestår form og prototypestøp, for materialer søkes gaver, donasjoner.

Møter:
Ledelsen avholder møter regelmessig og i tråd med behov knyttet til idéer og pågående gjennomføring av tiltak.

Oppsummert
Det er vårt ønske og intensjon at forening skal bli et nyttig verktøy for å bedre Veierland som et sted å være og et sted å besøke. Samtidig håper vi å skape litt entusiasme og initiativ som igjen vil smitte slik at vi sammen løfter og positivt markerer Veierland også utad.